KKTC’DE Şirket Kurma – Kıbrıs’ta Şirket Kurma

KKTC'DE Şirket Kurma - Kıbrıs'ta Şirket Kurma

KKTC’de (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) şirket kurma süreci ile ilgili profesyonel bilgilendirme. Süreç Stratejik planlama, uygun yasal prosedürlerin anlaşılması ve yerel ekonomik koşullara uyum sağlama gerektiren kapsamlı bir işlemdir.

Bu süreç, iş kurmayı düşünen girişimciler için hem fırsatlar hem de zorluklar barındırır. Dünya ile entegre iş yapan firmalar için yurt dışında bir şube açmanın önemi büyüktür. Bu durum, hem vergisel avantajlar hem de pazarlama faaliyetleri açısından değerlidir. KKTC’de şirket kurma yatırımcılar açısından bir çok yönden avantaj sağlar.

Kıbrıs’ta şirket kurmak yatırımcılara büyük avantajlar sağlar. Özellikle vergi muafiyetleri ve düşük oranlar dikkat çeker. Kıbrıs’ta, Serbest Bölge’de kurulan şirketler birçok vergiden muaf tutulur.

Bunlar arasında Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve KDV yer alır. Ayrıca, gümrük vergilerinden de muafiyet söz konusudur. Bu durum, uluslararası ticareti oldukça cazip kılar.

Serbest kar transferi ve sermaye kazancı vergileri de yoktur. Ayrıca Kıbrıs’taki bankalarda kolayca hesap açılır. Bu avantajların yanında, %51 hissesi KKTC vatandaşına ait olan şirketler, Kuzey Kıbrıs’ta gayrimenkul edinebilir.

Bu avantajları kullanmak isteyen yabancı yatırımcılar için bir yöntem vardır. Şirket kayıtları bittikten sonra, hissedarlar Trustee sözleşmesi yapabilir. Bu sözleşmeyle, bir KKTC vatandaşı olan %51 hisseye sahip ortak, tüm yönetim haklarını yabancı ortaklara devredebilir. Mahkeme aracılığıyla gerçekleşen bu işlem, yabancı ortakların %51’lik riskini ortadan kaldırır.

Kuzey Kıbrıs’ta bulunan şirket türleri Limited Şirket ve özel işletmeler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Kuzey Kıbrıs’ta bulunan Limited Şirket türleri:

 • Mahalli Şirket(MŞ)
 • Yabancı Şirket(YŞ)
 • Kuzey Kıbrıs’ta bulunan Özel İşletmeler ise:
 • Şahıs İşletmesi
 • Kollektif Komandit Şirket
 • Serbest Liman Şirketi
 • Uluslararası Şirket’tir.

Bu şirket türlerinin özellikleri ve tescilleri için gerekli olan belgelerden bahsedecek olursak;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulan ve merkezi KKTC’de olan şirketlere “Mahalli Şirket” denir. Bu tanım, yatırımcının yabancı ya da yerli olması fark etmeksizin geçerlidir. Ticaret, ithalat-ihracat, üretim yapan şirketler, bankalar, sigorta ve döviz şirketleri bu kapsamdadır.

KKTC’de şirket kurma süreci, yatırımcılara birçok avantaj sunar. Kuzey Kıbrıs’ta iş kurmanın maliyeti, Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla daha düşüktür. Bu, başlangıç sermayesi daha az olan girişimciler için büyük bir fırsat yaratmaktadır.

Mahalli şirket, en az iki ortak ile kurulur. Ayrıca şirket bünyesinde de en az bir yönetici ve sekreter bulunmalıdır. Mahalli şirket kurulurken ortaya konulması gereken asgari sermaye tutarı ortakların KKTC vatandaşı olup olmamasına göre değişiklik gösterir.

Ortakların tümü KKTC vatandaşı ise zorunlu asgari sermaye gerekmez. Ancak, hissedarlardan herhangi biri yabancıysa, en az 25.000 Euro karşılığı Türk Lirası sermaye ile Mahalli Şirket kurulabilir.

Mahalli şirketler, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve KDV yasalarına tabidir. Yıllık olarak bilanço, gelir tablosu ve dipnotlarını sunmaları gerekir. Ayrıca, ayda bir KDV beyannamelerini de Vergi Dairesi’ne vermeleri zorunludur. Kurumlar Vergisi Yasası’na göre, bu şirketler %23.5 oranında vergi öderler.

Bu vergi oranının hesabı şu şekildedir; vergi öncesi kazançtan %10 Kurumlar Vergisi ödenir. Geriye kalan miktar üzerinden de %15 Gelir Vergisi kesintisi stopajı yapılmaktadır. Net karın ortaklara dağıtılmasında ek bir stopaj ve veya vergi ödemesi yapılmamaktadır.

Mahalli Şirketin borçlarından hissedarların sorumluluğu sınırlı sorumluluktur. Yani ortaklar sadece koydukları sermaye miktarı tutarında sorumlu olmaktadırlar. Ortaklar sermaye tutarını aşan zararlardan sorumlu tutulamazlar.

Yabancı Sermaye ile kurulacak Mahalli Şirketlerin tescili için izlenecek yol şu şekildedir:

 • Öncelikle şirket isminin onayı alınmalıdır. KKTC damga pulu taşıyan bir dilekçe ile Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ne başvurulur ve isim yoklaması gerçekleştirilir.
 • Şirketin ana sözleşmesi ve tüzüğü hazırlanır.
 • Kurucuların pasaport veya nüfus cüzdanlarının Şirketler Mukayyitliğine tasdikli fotokopisi
 • Ülkesinde Türk Cumhuriyeti Elçiliği veya Konsolosluğu bulunan kişiler, adli sicil kaydını bu mercilerden onaylatmalıdır. KKTC temsilciliği bulunmayan ülkelerdeki kişiler ise adli sicil kaydını iç güvenlikten sorumlu makamlardan almalıdır.
 • Pay sahibi olacak kişinin Tüzel kişi olması halinde Tadilatlarıyla birlikte Şirketin Ana sözleşme ve Tüzüğü;
 • KKTC Damga pulları
 • Yönetim Kurulu (üyelerinin en son tarihe göre tam Listesi. İkamet adresleri ve uyrukları. Yine bunların pasaportları veya nüfus cüzdanları fotokopileri,
 • Ülkesinde KKTC temsilciliği bulunmayan tüzel kişilerin Yönetim Kurulu Üyelerinden, iç güvenlikten sorumlu makamlardan alınmış adli sicil kaydı
 • Hissedarların en son tarihe göre tam listesi ile ikamet adresleri, hisse türleri, değerleri ve adetleri.
 • Şirketin kayıtlı bulunduğu yerin Ticaret Odasından alınacak ve Şirketin halen, faaliyette olduğunu gösteren yeni tarihli belge ve pay alma konusunda Yönetim kurulu kararı,
 • Yabancı pay sahiplerinin hisse payları karşılığı kurulacak şirketine hesabına yatırıldığını gösteren banka yazısı,
 • Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin KKTC’de şirket kurmaları, ortaklığa katılmaları, ortaklık oranlarını %49 üzerine çıkarmaları, sermaye artırımı, tasfiye, birleşme ve iştirak gibi işlemler için ekonomiden sorumlu bakanlık onayı gereklidir.

Bu belgelerle birlikte Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyittik Dairesine tescil müracaatı yapılır.

Kıbrıs’ta şirket kurma adımı, global pazarda rekabet etmek isteyen işletmeler için stratejik bir hamle olabilir. Ada, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına yakınlığı ile bilinir ve bu, uluslararası iş yapma kapasitesini artırır.

KKTC sınırları dışında kurulmuş olan (Denizaşırı Şirket) ve KKTC’de şube tescil eden şirketler Yabancı Şirket (Şube)‘dir. Kayıtlı Sermaye olma zorunluluğu bulunmamaktadır. En az bir kişi ile kurulur. Sekreter ve yönetici bulunması gerekmez.

Yabancı Şirketler de tıpkı mahalli şirketler gibi yürürlükte bulunan Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve KDV yasasına tabiidir. Yine aynı şekilde yılda bir bilanço, gelir tablosu ve dipnotları ve aylık olarak KDV beyannamesi Vergi Dairesine sunulmalıdır. Net kazanç üzerinden hesaplanacak %23.5 Kurumlar Vergisi hesabı da Mahalli Şirketlerde belirttiğimiz vergi hesabı ile aynıdır.

Yabancı ülkelerde kurulan Limited veya Anonim Şirketler, Ekonomiden Sorumlu Bakanlığın onayı ve Bakanlar Kurulundan izin alınması şartıyla, KKTC’de bir işyeri (veya şube) açmak için bir Yabancı (veya Denizaşırı) Şirket statüsünde tescil ettirilebilir. Tescil için gereken belgeler;

Tescil ettirilmek istenen şirketin ülkesindeki KKTC Temsilciliğinden, yoksa TC Elçilik veya Konsolosluğundan veya onaylı; (TC, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinden ise Resmi makamlardan alınan belgeler o makamın onayını taşımalı diğer belgeler ise bir noter tarafından onaylanmalıdır)

Şirketin Ana sözleşme ve Tüzüğü

 •  Yönetim Kurulu (üyelerinin en son tarihe göre tam Listesi. İkamet adresleri ve uyrukları. Yine bunların pasaportları veya nüfus cüzdanlarının onaylı fotokopileri, ii) Ülkesinde KKTC temsilciliği bulunmayan tüzel kişilerin Yönetim Kurulu Üyelerinden, iç güvenlikten sorumlu makamlardan alınmış adli sicil kaydı
 • Hissedarların en son tarihe göre tam listesi ile ikamet adresleri, hisse türleri, değerleri ve adetleri. -Şirketin kayıtlı bulunduğu yerin Ticaret Odasından alınacak ve şirketin halen, faaliyette olduğunu gösteren yeni tarihli belge;
 • Şirketin KKTC’de açmayı planladığı iş yeri veya şube için özellikle hangi faaliyetleri gerçekleştireceği ve bu amaçla ne kadar “İşletme Sermayesi” ayıracağını belirten bir Yönetim Kurulu Kararı gereklidir.
 • KKTC’de oturma ve çalışma iznine sahip kişiler, tescil edilmek istenen şirketi temsil etmek üzere atanan kişilerdir. Bu kişiler, KKTC makamları tarafından yapılacak resmi tebligatları ve mahkeme ihbarlarını kabul etmeye yetkili olarak görevlendirilirler. Atama, Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleşir ve bu kararda atanan kişilerin isim ve adresleri belirtilir.
 • Şirket adına KKTC Vergi Dairesinden alınacak Vergi Güvenirlik Belgesi
 • Harç da yatırılarak tescil edilmesi için bu sayılan belgelerle birlikte Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyittik Dairesine tescil için müracaat yapılır.

KKTC’de şirket kurma işlemleri, Kuzey Kıbrıs Ticaret Odası tarafından detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. Bu kurum, yeni işletmelerin yasal gereklilikleri anlamaları ve gereken belgeleri hazırlamaları konusunda yardımcı olur.

Özel İşletmelerin Özelliklerinden Bahsedecek Olursak;

Gerçek kişilerin açmış oldukları işletmelere Şahıs İşletmeleri denilmektedir. KKTC vatandaşı olmayan yabancı yatırımcılar şahıs işletmesi kuramazlar. Tek kişi ile kurulabilen şahıs işletmelerinin fatura ve diğer evraklarında kişinin ismi ve kimlik numarası kullanılır.

Şahıs işletmeleri başkaları tarafından kullanılmayan ünvanlar alabilir ve bu ünvanları tescil ettirebilirler. Şahıs işletmeleri yasalara aykırı olmamak koşuluyla her türlü işi yapabilir. Artan oranlı vergi oranına göre vergilendirilirler. Bu oran %10 ile %40 arasında artış göstermektedir.

Orana ait tutarlar her yıl KKTC Maliye Bakanlığı tarafından açıklanmaktadır. Ayrıca aylık olarak KDV beyannamesi Vergi dairesine sunulmaktadır.

Kollektif Komandit Şirketler, iki veya daha fazla kişinin kar amacıyla kurdukları ortaklıklardır. Kollektif ve Komandit Şirketlerin tüzel kişiliği bulunmamaktadır. KKTC vatandaşı olmayan yabancı yatırımcılar Kollektif Komandit Şirket kuramazlar. Kollektif şirketlerde, şirketlerin faaliyetlerinin yarattığı sonuçlarda ortakların şahsi sorumlulukları bulunmaktadır.

Ortakların sorumluluk ve yükümlülükleri sınırsız ve eşittir. Tüm kollektif şirket ortakları şirket borçlarından alacaklılara karşı sınırsız ve zincirleme şekilde sorumludurlar. Tüzel kişilikleri bulunmadığı için Kurumlar Vergisine tabi değildirler. Ortakların paylarına göre nakden veya hesaben elde ettikleri net karları yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde beyan etmeleri gerekir.

KKTC’de şirket kurma sürecine başlamadan önce, potansiyel yatırımcıların yerel iş ortamı ve vergi yasaları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaları tavsiye edilir. Kıbrıs, farklı sektörlerde yatırım yapmayı planlayan işletmeler için çeşitli teşvikler sunmakta ve bu da adayı özellikle yabancı yatırımcılar için çekici kılmaktadır. Bu bilgiler, iş planınızı daha etkin bir şekilde şekillendirmenize yardımcı olabilir ve Kıbrıs’ta şirket kurma sürecinizin başarılı olmasını sağlar.

Kıbrıs Serbest Bölgede Şirket Kurma

Gazimağusa’da yeralan Serbest Liman ve Bölge, her türlü ticaret ve yatırımlar için 103.000 m2’lik alanı kapsayan bir bölgedir. Gazimağusa Serbest Liman ve Bölgesi orta doğu ve yakın doğu ülkeleri için üretim fırsatlarının yanında yabancı yatırımcılara transit ticaret için fırsatlar sunar.

Serbest Liman Bölgesi’nde kurulan ve ticari faaliyetlerini yurtdışında gerçekleştiren şirketlere Serbest Liman Şirketi denilmektedir.

Serbest Liman Şirketleri KKTC Şirketler Yasası’na bağlıdır ve 26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası nedeniyle özel bir statüye sahiptir.

Ortakların KKTC vatandaşı olması halinde, asgari sermaye tutarı bulunmamakla birlikte hissedarlardan sadece birinin bile yabancı olması durumunda, en az 25.000 Euro karşılığı Türk Lirası tutarında sermaye zorunluluğu bulunmaktadır.

En az iki ortak ile kurulabilen Serbest Bölge ve Liman Şirketleri en az bir yönetici ve sekreter de bulundurmak zorundadır.

KDV, gelir vergisi ve Kurumlar Vergisinden Serbest Liman Şirketleri muaftır. Ayrıca sigorta ve ofis gideri yoktur. Sağladığı bir çok avantaj nedeniyle uluslararası ticaret için en çok tercih edilen şirket modelidir. %0 vergi şirketi olarak da bilinmektedir.

Serbest Liman Şirketi Kurabilmek için Gerekli Belgeler:

 • Öncelikle şirket isminin onayı için başvuru yapılmalıdır. Üzerinde KKTC damga pulu bulunan bir dilekçe ile Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesine müracaat edilir ve isim yoklaması yapılır.
 • KKTC Şirketler Yasası kurallarına uygun hazırlanan Şirket Ana sözleşmesi ve Tüzüğü
 • Hissedarların, yönetici veya yöneticilerin ve sekreterlerin kimliklerini gösteren kimlik kartı nüfuz cüzdanı veya pasaportların onaylı fotokopileri,
 • AB ve TC vatandaşları dışındaki ortakların Adli Sicil Kaydı,

Gerekli belgeler hazırlanır ve Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyittik Dairesine tescil için müracaat yapılır.

Uluslararası İşletme Şirketi, faaliyetlerini yalnızca yurt dışında yürüten ve gelirlerini dış kaynaklardan elde eden şirketlerdir. Bu tür şirketleri, yalnızca KKTC dışında ikamet eden yabancılar veya yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşları kurabilir.

Asgari Şirket sermaye tutarı 25.000 Eurodur. En az bir kişi ile kurulabilen bu şirket türünde bir yönetici ve sekreterin bulunması zorunludur. Ortakların şirket borçlarından sorumluluğu payları oranındadır yani şirket borçlarından sorumluluk sınırlıdır.

Uluslararası İşletme Şirketleri, masraflar ve kanuni yıpranma payları çıkarıldıktan sonra elde edilen net kar üzerinden %1 gibi indirimli bir vergi oranı ile vergilendirilir. Bu şirketler ve çalışanları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kambiyo yasalarına tabi değillerdir. Dolayısıyla, para transferlerinde herhangi bir kısıtlama bulunmaz. Bu durum, uluslararası iş yapmayı kolaylaştırır ve finansal esneklik sağlar.

Temettü dağıtımından vergi alınmaz. Uluslararası İşletme Şirketleri, temettü dağıtımından vergi ödemezler. Bu şirketler, yurt dışına telif hakkı ve faiz gönderirken Gelir Vergisi ödemezler.

Aynı şekilde, hizmet bedelleri üzerinden de Katma Değer Vergisi alınmaz. Uluslararası İşletme Şirketleri, ister ofis açsın ister açmasın, yıllık 5000 EURO işletme harcı öderler.

 • Şirket isminin onayı için başvuru yapılmalıdır. Üzerinde KKTC damga pulu bulunan bir dilekçe ile Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesine müracaat edilir ve isim yoklaması yapılır.
 • Şirketin Kuruluş Başvuru Formu (Uluslararası İşletme Şirketi formu) doldurulur.
 • Ana sözleşme ve tüzük hazırlanır.
 • Asgari şirket sermayesi olan 25.000 Euro, hissedarlar tarafından pay oranlarına göre KKTC’deki bir bankaya yatırılmalıdır. Ardından, sermayenin bloke edildiğine dair bir yazı alınır.
 • Şirket Hissedarlarının, yöneticilerinin ve Sekreterinin onaylı Pasaport veya kimlik belgesi fotokopisi;
 • Eğer şirket hissedarlarının tümü veya bir kısmı yabancı tüzel kişilerse, şirketin ana sözleşmesi ve tüzüğü gereklidir. Ayrıca, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin kişisel bilgileri, uluslararası şirketteki iştirak oranını onaylayan karar. Hissedarların bulunduğu ülkenin Ticaret Odası kayıt belgesi ve son iki yılın bilanço ile gelir tablosu sunulmalıdır.

İşletme harcı olan 5,000 Euro tescil tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmelidir. Gereken şartlar yerine getirildiğinde Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyittik Dairesine tescil için müracaat yapılır.

Kıbrıs’ta şirket kurma konusunda karar verirken, adanın iki farklı hukuki sistemi olduğunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta iş kurma şartları ve avantajları farklılık göstermektedir, bu yüzden detaylı bir araştırma yapmak faydalı olacaktır.

Tüm bu bilgiler ışığında yabancı yatırımcıların kuracakları şirket türleri:

 • Mahalli Şirket,
 • Yabancı Şirket
 • Serbest Liman Bölgesi Şirketi ve Uluslararası İşletme şirketi

olduğu görülmektedir.

Yabancı yatırımcılar, faaliyet gösterecekleri alana ve kendilerine göre en avantajlı şirket türünü seçer. Gerekli şartları sağladıkları takdirde ise KKTC’de şirket kurabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), girişimciler için cazip bir yatırım ortamı sunmaktadır. Kolay kurulum süreci, düşük vergiler ve çeşitli teşvikler, KKTC’yi yabancı yatırımcılar için popüler bir destinasyon haline getirmektedir.

KKTC’de Şirket Kurma Kıbrıs’ta Şirket Kurmanın Avantajları

Kıbrıs’ta şirket kurmanın avantajları, yatırımcılara çeşitli fırsatlar sunar ve birçok açıdan cazip seçenekler içerir.

KKTC’de şirket kurma kararı, özellikle teknoloji ve turizm sektörlerinde faaliyet göstermek isteyenler için cazip yatırım fırsatları sunar. Ada, her iki sektörde de sürekli büyüyen bir pazar potansiyeline sahiptir.

 1. Düşük Vergi Oranları

Kıbrıs, Avrupa’nın en düşük kurumlar vergisi oranlarından birine sahiptir. Bu durum, özellikle uluslararası şirketler için maliyetleri azaltır ve karlılığı artırır.

 1. Stratejik Konum

Kıbrıs, Avrupa, Asya ve Afrika arasında stratejik bir konumda yer alır. Bu konum, uluslararası ticaret için ideal bir merkez haline getirir.

 1. AB Üyeliği

Kıbrıs’ın Avrupa Birliği üyesi olması, şirketlere tüm AB pazarlarına kolay erişim sağlar. Ayrıca, AB düzenlemeleri uyum sağlama konusunda da avantajlar sunar.

 1. Esnek Şirket Yapıları

Kıbrıs, farklı türde şirket yapılarına izin verir. Bu, yatırımcıların ihtiyaçlarına göre en uygun yapıyı seçmelerine olanak tanır.

 1. İyi Gelişmiş Finansal Hizmetler

Kıbrıs’ta gelişmiş bankacılık ve finans hizmetleri bulunur. Bu da işlemlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılmasını sağlar.

 1. Çift Vergilendirme Anlaşmaları

Kıbrıs, dünya genelinde birçok ülke ile çift vergilendirme anlaşmalarına sahiptir. Bu anlaşmalar, uluslararası iş yaparken vergi yükünü azaltır.

 1. Yabancı Yatırımcı Dostu Kanunlar

Kıbrıs, yabancı yatırımcılara yönelik teşvikler ve kolaylıklar sunar. Bu, yabancı sermayeyi çekmek ve ekonomiyi canlandırmak için önemlidir.

 1. Güçlü İletişim Altyapısı

Ülkede sağlam bir telekomünikasyon ve internet altyapısı vardır. Bu, global iş operasyonları için önemli bir avantaj sağlar.

 1. Kalifiye İş Gücü

Kıbrıs’ta yüksek eğitimli ve çok dillili iş gücü bulunur. Bu da işletmelerin etkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

 1. Yaşam Kalitesi

Kıbrıs’ın yüksek yaşam standartları, güvenli çevre ve zengin kültürel yaşamı yüksek yaşam kalitesi sunar.

Bu avantajlar, Kıbrıs’ı uluslararası yatırımcılar için çekici bir destinasyon yapar ve şirketlerin büyümesine ve başarısına katkı sağlar.

Kıbrıs’ta şirket kurma süreci hakkında bilgi edinmek isteyenler için çeşitli danışmanlık firmaları hizmet vermektedir. Bu firmalar, yerel yasalara uygun bir şekilde şirketinizi kurmanız için gereken tüm prosedürleri kapsamlı bir şekilde yönetir.

Detaylı bilgi almak ve Kıbrıs’ta şirket kurulumuna başlamak için iletişim sayfamızdan bize ulaşın.

Hemen Paylaş:

E&G Yurtdışı Şirket Kurulumu

Türkiye'de Şirket Kuruluşu

Türkiye’de Şirket Kuruluşu

Türkiye’de Şirket Kuruluşu Türkiye’de ticari faaliyette bulunmak amacıyla şirket kurmak isteyen girişimcilerin izlemeleri gereken belirli prosedürler bulunmaktadır. Gerek yerli gerekse

Devamını Oku